تجلیل از روز جهانی محو خشونت علیه زنان؛
تجلیل از روز جهانی محو خشونت علیه زنان؛

تجلیل از روز جهانی محو خشونت علیه زنان؛ ائتلاف جنبش‌های اعتراضی زنان افغانستان: گروه طالبان رژیم آپارتاید جنسیتی را در افغانستان اجرا می کند. ما از جامعه جهانی می خواهیم که از به رسمیت شناختن طالبان خودداری کند.

تجلیل از روز جهانی محو خشونت علیه زنان؛ ائتلاف جنبش‌های اعتراضی زنان افغانستان: گروه طالبان رژیم آپارتاید جنسیتی را در افغانستان اجرا می کند. ما از جامعه جهانی می خواهیم که از به رسمیت شناختن طالبان خودداری کند.