تحریم سومین نشست دوحه از سوی جنبش روزنه آزادی زنان افغانستان
تحریم سومین نشست دوحه از سوی جنبش روزنه آزادی زنان افغانستان

  • نویسنده : خبرگزاری زنان افغانستان
  • منبع خبر : خبرگزاری زنان افغانستان