تفریحگاه پارک ملی بند امیر در سیطرهٔ هجوم تک جنسیتی طالبان
تفریحگاه پارک ملی بند امیر در سیطرهٔ هجوم تک جنسیتی طالبان

درست یک روز پس از وضع ممنوعیت بر زنان از رفتن به پارک ملی بند امیر به دستور شفاهی سرپرست وزارت امر به معروف طالبان، نیروهای این گروه به شادی در این مکان پرداختند. این یکی از نمونه های آپارتاید جنسیتی از سوی این گروه می‌باشد.

درست یک روز پس از وضع ممنوعیت بر زنان از رفتن به پارک ملی بند امیر به دستور شفاهی سرپرست وزارت امر به معروف طالبان، نیروهای این گروه به شادی در این مکان پرداختند. این یکی از نمونه های آپارتاید جنسیتی از سوی این گروه می‌باشد.