تقرر مرجان متین  منحیث معاون اداره ارتباطات عامه و استراتیژیک ریاست جمهوری
تقرر مرجان متین  منحیث معاون اداره ارتباطات عامه و استراتیژیک ریاست جمهوری

مرجان متین معین پیشین وزارت معارف به حیث معاون اداره ارتباطات عامه و استراتیژیک ریاست جمهوری مقرر شد.

مرجان متین معین پیشین وزارت معارف به حیث معاون اداره ارتباطات عامه و استراتیژیک ریاست جمهوری مقرر شد.