جبهه آزادی افغانستان جان باختن فرمانده امیر را تایید کرد
جبهه آزادی افغانستان جان باختن فرمانده امیر را تایید کرد

خبرگزاری زنان افغان: جبهه آزادی در یک خبرنامه، شش روز بعد از نبرد سالنگ، جان باختن اکمل امیر یکی از فرمانده‌هان  جبهه آزادی را تایید کرد. در خبرنامه آمده است که طالبان در کنار شکنجه و آزارو اذیت خانواده‌‌ی قربانیان در جنگ سالنگ جنوبی به جنازه‌ی شهدا نیز بی احترامی کرده و نگذاشتند پیکر شهدا […]

خبرگزاری زنان افغان: جبهه آزادی در یک خبرنامه، شش روز بعد از نبرد سالنگ، جان باختن اکمل امیر یکی از فرمانده‌هان  جبهه آزادی را تایید کرد.
در خبرنامه آمده است که طالبان در کنار شکنجه و آزارو اذیت خانواده‌‌ی قربانیان در جنگ سالنگ جنوبی به جنازه‌ی شهدا نیز بی احترامی کرده و نگذاشتند پیکر شهدا براساس مناسک مذهبی و دینی دفن خاک شوند.
شماری از شهروندان افغانستان در کشورهای ایران و لندن، برای جان باختگان نماز جنازه‌ی غیابی برگزار کردند.
جبهه آزادی روز سه شنبه هفته گذشته از درگیری شماری از نیروهایش به فرماندهی اکمل امیر در سالنگ جنوبی با طالبان خبر داد و کشته شدن بصیر اندرابی، فهیم سالنگی، برهان اندرابی، عبدالصبور فاریابی و قربانعلی بامیانی را درین نبرد تایید کرده بود اما از سرنوشت فرمانده امیر جزییاتی در دست نبود.