شورای عالی زنان عصر دیروز افتتاح شد.
شورای عالی زنان عصر دیروز افتتاح شد.

بانوی اول کشور با ابراز تشکر از افتتاح این شورا، ابراز نظر کرد: ایجاد این شورا، ثابت می سازد که دولت حامی زنان است و با این قدم بزرگ، زمینه پیشرفت آنان در سطوح تصمیم گیری فراهم می گردد. همچنان در این جلسه، سرپرست وزارت امور زنان در مورد شورای عالی زنان معلومات داده و […]

بانوی اول کشور با ابراز تشکر از افتتاح این شورا، ابراز نظر کرد: ایجاد این شورا، ثابت می سازد که دولت حامی زنان است و با این قدم بزرگ، زمینه پیشرفت آنان در سطوح تصمیم گیری فراهم می گردد. همچنان در این جلسه، سرپرست وزارت امور زنان در مورد شورای عالی زنان معلومات داده و در رابطه به نشست های مشورتی با زنان کشور گزارش خویش را ارائه داد.سپس انتقادات و پیشنهادات زنان پیرامون اجندای جلسات شورای عالی زنان به نماینده گی از زنان ولایات توسط سارا سیرت ارائه گردید. سرپرست وزارت امور زنان، پیشنهادات زنان را عرصه های مختلف که (۳۴) مورد را در بر میگیرد، برای اعضای شورا ارائه کرد.

طرزالعمل کاری شورا توسط معاون ریاست انسجام امور شوراهای عالی ریاست جمهوری به جلسه ارائه داده شد. ایشان ذکر کردند که به منظور هماهنگی و آمادگی لازم برای انسجام موضوعات اجندای جلسات، تحلیل و بررسی موضوعات و تدویر جلسات شورای عالی زنان، معیاری سازی شیوه های کاری امور شورا، فراهم سازی تسهیلات و ایجاد همآهنگی میان وزارت ها و ادارات و دارالانشاء، همچنان تسریع روند پیگیری مصوبات و ارائه گزارش های نتیجه محور و مثمر به جلسات شورای عالی و مقام عالی ریاست جمهوری، طرزالعمل کاری این شورا در ۴ فصل و ۲۸ ماده در همآهنگی با وزارت امور زنان طی چندین جلسه، اخذ نظریات و مشوره های مفید دفتر بانوی اول کشور و اخذ مشوره وزارت عدلیه، ترتیب و تدوین گردیده است.رئیس جمهور پس از استماع نظریات اشتراک کننده گان، برگزاری نخستین جلسه شورای عالی زنان را به حاضرین تبریک گفت و آن را افتخار بزرگ دانست.