جنبش اتحاد و همبستگی زنان افغانستان: 
جنبش اتحاد و همبستگی زنان افغانستان: 

جنبش اتحاد و همبستگی زنان افغانستان: به وضعیت ژولیا پارسی، ندا پروانی، مطیع الله ویسا و رسول پارسی ودیگر زندانیهای سیاسی طالبان رسیدگی شود. ما خواهان رهایی فوری این زندانیان و به رسمیت نشناختن طالبان ازسوی جهان هستیم. اعتراض در برابر بی عدالتی جرم نه، بلکه شجاعت است.

جنبش اتحاد و همبستگی زنان افغانستان:

به وضعیت ژولیا پارسی، ندا پروانی، مطیع الله ویسا و رسول پارسی ودیگر زندانیهای سیاسی طالبان رسیدگی شود.

ما خواهان رهایی فوری این زندانیان و به رسمیت نشناختن طالبان ازسوی جهان هستیم.

اعتراض در برابر بی عدالتی جرم نه، بلکه شجاعت است.