جنبش شنبه های ارغوانی: سازمان ملل با ترویج مکاتب غیر رسمی به تداوم حاکمیت طالبان فضا سازی نکند
جنبش شنبه های ارغوانی: سازمان ملل با ترویج مکاتب غیر رسمی به تداوم حاکمیت طالبان فضا سازی نکند

خبرگزاری زنان افغان: جنبش اعتراضی شنبه های ارغوانی در پیوند به سریع سازی روند آموزش دختران توسط یونیسف واکنش نشان داده و آن را فضاسازی برای تداوم حاکمیت طالبان خواندند. این جنبش با نشر اعلامیه‌ای می‌گوید که سازمان ملل متحد بخصوص صندوق حمایت از کودکان(یونیسف) با آن‌که بر بنیاد منشور سازمان ملل  و پالیسی های […]

خبرگزاری زنان افغان: جنبش اعتراضی شنبه های ارغوانی در پیوند به سریع سازی روند آموزش دختران توسط یونیسف واکنش نشان داده و آن را فضاسازی برای تداوم حاکمیت طالبان خواندند.
این جنبش با نشر اعلامیه‌ای می‌گوید که سازمان ملل متحد بخصوص صندوق حمایت از کودکان(یونیسف) با آن‌که بر بنیاد منشور سازمان ملل  و پالیسی های کار شان باید از حق آموزش دختران حمایت نموده و فشار های لازم را جهت بازگشایی مکاتب بر طالبان وارد می‌کردند، اما برعکس « با فعال سازی مکاتب غیر رسمی در صدد ترویج تعلیمات بدوی و نامنظم اند که تاثیر منفی بر پیکر نیمه جان معارف کشور وارد می‌سازد.»
این حنبش همچنان می‌گوید که نزدیک به دو سال می‌شود که گروه طالبان دروازه های مکاتب را بروی دانش‌جویان دختر بسته و به خواست شهروندان افغانستان مبنی بر بازگشایی مکاتب پاسخ منفی دادند.
درادامه آمده است: «نهاد های زیر مجموعه سازمان ملل متحد و صندوق حمایت از کودکان(یونیسف) نباید با فعال سازی مکاتب غیر رسمی و حمایت از تعلیمات بدوی و نامنظم که تاثیر منفی بر آینده آموزش و سرنوشت میلیون‌ها دانش آموزش دختر دارد، برای تداوم حاکمیت گروه طالبان فضا سازی نمایند.»
این جنبش تاکید کرده است که این اقدامات سازمان ملل حمایت از سیاست های زن ستیزانه‌ی طالبان است.
«جنبش شنبه‌های ارغوانی، با محکوم نمودن سیاست ترویج غیر منظم‌ و سریع سازی روند آموزش(اتمام دوسال دوره مکتب در یک سال و به گونه فشرده) توسط سازمان ملل متحد و نهادهای زیر مجموعه آن در افغانستان، چنین اقدامات را حمایت از سیاست زن ستیزانه و دانش ستیزانه گروه طالبان می‌داند.»
پس از ممنوعیت آموزش دختران توسط گروه طالبان صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد (یویسیف) با راه اندازی «مراکز آموزشی سریع» برنامه‌های فشرده آموزشی را برای دختران بازمانده از مکتب ایجاد کردند.
یوناما اخیرا اعلام کرد که در این برنامه دانش‌آموزان برنامه آموزشی دو ساله را در یک سال و به صورت فشرده تکمیل می‌کنند.