حسنا جلیل  به حیث معین وزارت زنان تقرر یافت
حسنا جلیل  به حیث معین وزارت زنان تقرر یافت