لحظاتی پیش در ساحه کمپنی از مربوطات ناحیه پنجم شهر کابل، بر موتر رییس ریاست انکشاف دهات ولایت میدان وردک از سوی افراد مسلح ناشناس گلوله باری شد. جزییات بیشتر از این واقعه هنوز در دسترس نیست.

لحظاتی پیش در ساحه کمپنی از مربوطات ناحیه پنجم شهر کابل، بر موتر رییس ریاست انکشاف دهات ولایت میدان وردک از سوی افراد مسلح ناشناس گلوله باری شد. جزییات بیشتر از این واقعه هنوز در دسترس نیست.