دادخواهی اعضای جنبش شنبه‌های ارغوانی برای آزادی ژولیا پارسی، ندا پروانی، منیژه صدیقی و سایر فعالین حقوق بشری از بند طا.لبان
دادخواهی اعضای جنبش شنبه‌های ارغوانی برای آزادی ژولیا پارسی، ندا پروانی، منیژه صدیقی و سایر فعالین حقوق بشری از بند طا.لبان

خبرگزاری زنان افغانستان: زنان معترض عضو جنبش شنبه‌های ارغوانی خواهان رهایی ژولیا پارسی، ندا پروانی، منیژه صدیقی و رسول پارسی شدند. اعضای عضو این جنبش با شعارهای چون «زنان افغانستان هرگز تسلیم‌پذیر و انزوا پذیر نیستند، ما زنان افغانستان را حمایت می‌کنیم» عدم تسلیم‌پذیری شان را در برابر ظلم و زن‌ستیزی طا.لبان نسبت به زنان […]

خبرگزاری زنان افغانستان: زنان معترض عضو جنبش شنبه‌های ارغوانی خواهان رهایی ژولیا پارسی، ندا پروانی، منیژه صدیقی و رسول پارسی شدند.

اعضای عضو این جنبش با شعارهای چون «زنان افغانستان هرگز تسلیم‌پذیر و انزوا پذیر نیستند، ما زنان افغانستان را حمایت می‌کنیم» عدم تسلیم‌پذیری شان را در برابر ظلم و زن‌ستیزی طا.لبان نسبت به زنان این خطه و حمایت‌شان از زنان افغانستان را ابراز کرده و خواهان آزادی فوری این زندانیان شدند.

آنان در ادامه افزودند: «خاموشی و ترس ما بزرگ‌ترین اسلحه طالبان است، شریعت بهانه است هدف حذف زنان است.»

اعضای عضو این جنبش با سردادن چنین شعارهایی از آزادی خواهان خواستند تا در برابر ظلم و زن‌ستیزی طالبان سکوت نکنند و صدای عدالت‌خواهی شان را بلند کنند تا زنان در بند و فعالین حقوق بشر از بند این گروه رهایی یابند و نگذارند که طا.لبان با افراطیت شان به بهانه شریعت زنان افغانستان را حذف کنند.