دانش آموزان و دانشجویان دختر: طالبان سند تحصیلی دختران را هم به گروگان گرفتند
دانش آموزان و دانشجویان دختر: طالبان سند تحصیلی دختران را هم به گروگان گرفتند

خبرگزاری زنان افغان: دانش آموزان مکاتب و‌دانشگاه ها که با مشقت های زیاد از دری و تحصیل فارغ شدند به خبرگزاری زنان افغان می‌گویند در بدست آوردن سند فراغت شان با چالشهای زیادی مواجه اند اما در نبود سند فراغت از ده ها فرصت تحصیلی در بیرون از کشور محروم شدند. راضیه راسخ فارغ مکتب […]

خبرگزاری زنان افغان: دانش آموزان مکاتب و‌دانشگاه ها که با مشقت های زیاد از دری و تحصیل فارغ شدند به خبرگزاری زنان افغان می‌گویند در بدست آوردن سند فراغت شان با چالشهای زیادی مواجه اند اما در نبود سند فراغت از ده ها فرصت تحصیلی در بیرون از کشور محروم شدند.
راضیه راسخ فارغ مکتب آصف مایل در غرب کابل به خبرگزاری زنان افغان گفت که برای پیگیری کارهای شهادتنامه و نمرات سه ساله مکتب اش،هنگام مراجعه به وزارت معارف، به او اصلا اجازه‌ی ورود داده نمی‌شود‌ .
راضیه گفت:«دختران اصلابدون داشتن محرم به دفتر توزیع شهادتنامه‌ها رفته نمی‌توانند  شهادت‌نامه در هر جا نیاز است .»
راضیه برای می‌خواهد برای ادامه تحصیل بورسیه بگیرد اما بدون شهادتنامه و نمرات سه ساله مکتب ناممکن است.
دختران فارغ شده از دانشگاه ها نیز با مشکل مشابهی روبرو اند. آنها می‌گویند که چهار سال تحصیل کردند و از ادامه‌ی تحصیل در کشور محروم اند زمانی‌که برای ادامه تحصیل در کشورهای دیگر اقدام کنند نیاز به سند و نمرات سه ساله دانشگاه دارند اما وزارت تحصیلات عالی تحت سلطه طالبان به دختران سند فراغت نمی‌دهند.
زویا رحیمی دانشجوی فارغ شده از یکی از دانشگاه های دولتی کشور به خبرگزاری زنان افغان گفت:« چندین باری که برای گرفتن اسناد به وزارت مراجعه کردم اول بدون محرم اجازه‌ی ورود نمی‌دهند و بعد وقتی به بخش مربوط به اسناد مان می‌رویم ده ها بهانه می‌اورند و مارا ازانجا بیرون می‌کنند. حق آموزش و تحصیل ما گروگان بود حالا اسناد تحصیلی ما هم گروگان است.»
این درحالی است که پس از محدودیت وممنوعیت اشتراک دختران در مکاتب و دانشگاه ها، اسناد فراغت از مکتب و دانشگاه دختران نیز طالبان گروگان است و حق آموزش دختران در کشورهای خارجی نیز سلب شده است.
خبرگزاری زنان افغان