دسترسی نداشتن زنان روستانشین به خدمات صحی در هرات
دسترسی نداشتن زنان روستانشین به خدمات صحی در هرات

دسترسی نداشتن زنان روستانشین به خدمات صحی در هرات

دسترسی نداشتن زنان روستانشین به خدمات صحی در هرات

  • نویسنده : خبرگزاری زنان افغانستان
  • منبع خبر : خبرگزاری زنان افغانستان