دلهره‌ و وضعیت بد روحی دختران بازمانده و محروم از مکتب در حاکمیت گروه طالبان؛
دلهره‌ و وضعیت بد روحی دختران بازمانده و محروم از مکتب در حاکمیت گروه طالبان؛

دختری بازمانده از حق‌آموزش در این ویدئو دلنوشته و نگرانی خود را در مورد آینده دختران و زنان کشور با خبرگزاری زنان افغانستان شریک و چنین اظهار می‌کند…

دختری بازمانده از حق‌آموزش در این ویدئو دلنوشته و نگرانی خود را در مورد آینده دختران و زنان کشور با خبرگزاری زنان افغانستان شریک و چنین اظهار می‌کند…