راه اندازی کارزار اهدای خون به بیماران فقیر و بی بضاعت در بدخشان
راه اندازی کارزار اهدای خون به بیماران فقیر و بی بضاعت در بدخشان

شماری از جوانان در هماهنگی با نهاد اجتماعی خردباوران کارزار اهدای خون به بیماران فقیر و نیازمند را در بدخشان راه اندازی کرده اند. برگزار کننده‌گان این کارزار می‌گویند آنان این برنامه را برگزار کرده اند تا از یک‌طرف نیازمندی‌های بیماران برطرف شود و از سوی دیگر فرهنگ خون‌دهی به هدف نجات جان بیماران در […]

شماری از جوانان در هماهنگی با نهاد اجتماعی خردباوران کارزار اهدای خون به بیماران فقیر و نیازمند را در بدخشان راه اندازی کرده اند.

برگزار کننده‌گان این کارزار می‌گویند آنان این برنامه را برگزار کرده اند تا از یک‌طرف نیازمندی‌های بیماران برطرف شود و از سوی دیگر فرهنگ خون‌دهی به هدف نجات جان بیماران در میان مردم نهادینه شود.

این در حالیست که همیشه بعد از هر حادثه انفجار و خونین در تمامی نقاط کشور زخمی ها به خون نیاز پیدا میکنند و اکثرآ جوانان اینگونه کارزار ها را راه اندازی میکنند.