رقابت‌های بسکتبال بانوان در کابل
رقابت‌های بسکتبال بانوان در کابل

در نخستین روز این رقابت‌هابه روز چهارشنبه، چهار بازی برگزار شد.. در ادامۀ این بازی‌ها، امروز شش دیدار دیگر، بر گزار می شود

در نخستین روز این رقابت‌هابه روز چهارشنبه، چهار بازی برگزار شد..
در ادامۀ این بازی‌ها، امروز شش دیدار دیگر، بر گزار می شود