رقــــیــه حــبــیــب ابــــوبـکر زنی از تبار دانش و تعهد
رقــــیــه حــبــیــب ابــــوبـکر زنی از تبار دانش و تعهد

رقیه حبیب ابوبکر در۱۲۹۸ ش -۱۹۱۹ م در قریه ی چھلستون نواحی کابل تولد شده است. پدرش سید حبیب سابق مستوفی کابل ومادرش زینت بودند. اوشاگرد صنف دوم مکتب مستورات عھد امانی بود وبعد در۱۳۱۹ ش- بحیث معلم لسان فرانسوی شامل خدمت گردید و ضمنآ بحیث سامع دروس خود را تعقیب کرد . درسال ۱۳۲۵ […]

رقیه حبیب ابوبکر در۱۲۹۸ ش -۱۹۱۹ م در قریه ی چھلستون نواحی کابل تولد شده است. پدرش سید حبیب سابق مستوفی کابل ومادرش زینت بودند. اوشاگرد صنف دوم مکتب مستورات عھد امانی بود وبعد در۱۳۱۹ ش- بحیث معلم لسان فرانسوی شامل خدمت گردید و ضمنآ بحیث سامع دروس خود را تعقیب کرد . درسال ۱۳۲۵ -ش باخذ بکلوریا نایل و درسال ۱۳۳۱ ش- از فاکولتھ اجتماعیات درجه لسانس را اخذ نمود. درسال ۱۳۱۹ تا ۱۳۲۸ ش- در مکتب اندرابی وبعد ھا در لیسه زرغونه بحیث معلم وسرمعلم ومعاون مدیر مکتب ایفای وظیفه مینمود. خانم حبیب ابوبکر بعدا به موسسه نسوان بحیث مدیر کورس ھای سواد آموزی تبدیل شد و تا ۱۳۴۰ -ش بحیث مدیر عمومی تبلیغات، مدیریت ھای مجله ی میرمن، نمایشات روابط خارجی، باغ زنانه، کودکستان وکتابخانه را عھده داربود. بعد عضو انجمن تاریخ وسپس آمرنشرات ریاست سره میاشت افغانستان تعین شد و برای یک مدت طولانی یکی ز اولین نطاقان اناث رادیو افغانستان بود. درسال ۱۳۴۵-ش عضولویه جرگه برای تدوین قانون اساسی تعین گردید. در انتخابات سال ۱۳۴۵ ش -بحیث کاندید ناحیه اول ودوم شھر کابل با موفقیت شرکت وتا ۱۳۴۹ -ھ.ش – بحیث نماینده مردم آن دو ناحیه شھر کابل درشورای ملی افغانستان بذل مساعی مینمود. درسال ۱۳۵۲ به ریاست سواد آموزی مقرر گردید ولی با کودتای ۲۶ سرطان ۱۳۵۲ – ھ.ش- جمھوریت محمد دا ُود خان به دوره ماموریت خانم رقیه ابوبکر خاتمه داده شد. او در نھضت دموکراسی و بخصوص نھضت نسوان سھم فعال داشت و پیشقدم بود تا آخرین روزھای عمرش بدان وفادار ماند. خانم حبیب ابوبکرعلاقه ی فراوان به نویسندگی داشت، اثار، تراجم، اشعار ومقالات سیاسی واجتماعی به نشر رسانیده و با معارف و مطبوعات کشور به شمول مطبوعات بیرون مرزی ھمکاری داشت وموفق به اخذ جوایز زیاد مطبوعــاتــی کشـــور نیز گردیده بود. بعضی از اثارش که اقبال طبع یافته اند، عبارت اند از: گلھای خودرو در۱۳۲۲ -ھ.ش، زمرد درسال ۱۳۲۶ -ھ.ش، زنان تاجدار -درسال ۱۳۲۹ -ھ.ش و قله زمان، مجموعه شعر جھاد درسال ۱۳۶۷ -ھ.ش. تراجم طبع شده عبارت اند از: ولاتین اثرخانم ژرژسانداز فرانسوی طبع در۱۲۱۸ حایزاولین جایزه مظبوعاتی برای زنان درافغانستان، انامارنیتا اثر تولستوی از فرانسوی طبع ۱۳۲۴ -ھ.ش، مادامترز اثر ارکمان-شانریان ازفرانسوی طبع ۱۳۲۵ -ھ.ش، چوب دست بیتی اثر الفردووینی طبع در پاورقی انیس در۱۳۲۷ ش، کلیوپاترا اثر میشل پره امور از انگلیسی ترجمه به دری ، طبع درسال ۱۳۴۰ -ھ.ش، ورساله لیلیان وایلد از انگلیسی به دری ، طبع درسال ۱۳۴۱ ش ازطریق سره میاشت، بیرق سرخ برفرازافغانستان اثر توماس ھاموند از انگلیسی به دری ، طبع درسال ۱۳۷۱ ش، ورساله زنان افغان اثر می اسکینازی از فرانسوی به دری ، طبع درسال ۱۳۷۷ -ھ.ش، ھم چنان ترجمه طاق ظـفـر اثر اریاد ماریار ومارک ومجموعه اشعار بنام روشنایی وکتاب ساحل، موج و گھر اماده طبع میباشد. خانم ابوبکر در سالھای اخیر عمر بحیث پناھنده درامریکا، از راه قلم ومصاحبه واشتراک درمظاھرات کارھای خیریه ازجمله عضو ھیت مدیره موسسه کمک به اطفال افغان ومشاور تلویزیون “نوای افغان” در خدمت مردم خود فعالیت مداوم داشت و زیادتـــرین وقت خود را صرف پرورش نسل ھای تازه وارد افغان در امریکا میکرد. خانم رقیه ابوبکر با مرحوم داکتــر ابوبــکر ازدواج کرد- داکتر ابوبکر یک انسان مبارز و روشنفــکر بود و درسالھای سی در حزب وطن تحت رھبری شادروان میرغلام محمد غبار فعالیت داشت که در اثر آن فعالیت با یکتعداد آزادی خواھان دیگر حزب وطن زندانی گردیدند. خانم رقیه حبیب ابوبکردختر سید حبیب ، خواھر سید قاسم رشتیا و میر محمد صدیق فرھنگ ، درسال ۲۰۰۲ میلادی در الکساندریه ورجینیا امریکا درگذشت. فضلیت و ادنش خانم ابوبکر چنانچه در فوق مطالعه فرمودید ، قابل ارج گذاریست زیرا زمانیکه او کسب دانش میکرد شرایط لازم برای خانم ھامساعد نبود، اما وی با تلاش شباروزی به اندوخته ھای علمی خویش میافزود. روحش شاد و راه وی را پر از رھرو. نگارنده: ماریا دارو