رقیه ساعی از بند طالبان آزاد شد
رقیه ساعی از بند طالبان آزاد شد

خبرگزاری زنان افغان :منابعی به خبرگزاری زنان افغان می‌گویند که رقیه ساعی یکی از زنان معترض که روزگذشته ازسوی طالبان بازداشت شده بود امروز رها شده است. یکی از زنان معترض می گوید :« رقیه حالش خوب نیست فقط همینقدر احوال داد که با وساطت بزرگان محل رها شده و طالبان از او تعهد گرفتند […]

خبرگزاری زنان افغان :منابعی به خبرگزاری زنان افغان می‌گویند که رقیه ساعی یکی از زنان معترض که روزگذشته ازسوی طالبان بازداشت شده بود امروز رها شده است.
یکی از زنان معترض می گوید :« رقیه حالش خوب نیست فقط همینقدر احوال داد که با وساطت بزرگان محل رها شده و طالبان از او تعهد گرفتند که منبعد بر ضد طالبان در اعتراض ها شرکت نکند و با رسانه ها نیز مصاحبه نکند.»
طالبان روزگذشته چهار زن معترض را از جریان یک اعتراض خیابانی در امتداد دشت برچی شهرکابل دستگیر کردند. رقیه ساعی، یاقوت ماندگار، فاطمه محمدی و ملالی هاشمی از جمع بازداشت شدگان هستند که فقط رقیه ساعی امروز از بند طالبان رها شده است.
رقیه ساعی برای دومین از سوی طالبان بازداشت و گرفتن ضمانت رها شده است.