روز شمار زنان  افغانستان
روز شمار زنان  افغانستان

۲/۱/۱۴۰۰ تجاوز بر دختر هشت ساله کابل کارته سخی ۴/۱/۱۴۰۰ بصیره رسولی وکیل کندز شد ۳/۱/۱۴۰۰ کمیته سویدن در افغانستان وظیفه‌ی شکیلا زدران به‌دلیل اظهارات در مورد علی‌پور تعلیق کرد

۲/۱/۱۴۰۰ تجاوز بر دختر هشت ساله کابل کارته سخی
۴/۱/۱۴۰۰ بصیره رسولی وکیل کندز شد
۳/۱/۱۴۰۰ کمیته سویدن در افغانستان وظیفه‌ی شکیلا زدران به‌دلیل اظهارات در مورد علی‌پور تعلیق کرد