روز شمار زنان
روز شمار زنان

۱۳۹۹/۱۲/۱۲ تهدید طالبان در تخار: دختران بالاتر از صنف هفتم به مکتب نروند ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ سه خانم از کارمندان تلویزیون انعکاس امروز در شهر جلال آباد توسط افراد ناشناس کشته شدند. ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ وزارت صحت ،زنان بیش از ۴۰ درصد معتادان مواد مخدر را در افغانستان تشکیل می‌دهند ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ طالبان یک زن را در مسیر جلریز وردک […]

۱۳۹۹/۱۲/۱۲ تهدید طالبان در تخار: دختران بالاتر از صنف هفتم به مکتب نروند

۱۳۹۹/۱۲/۱۲ سه خانم از کارمندان تلویزیون انعکاس امروز در شهر جلال آباد توسط افراد ناشناس کشته شدند.

۱۳۹۹/۱۲/۱۲ وزارت صحت ،زنان بیش از ۴۰ درصد معتادان مواد مخدر را در افغانستان تشکیل می‌دهند

۱۳۹۹/۱۲/۱۲ طالبان یک زن را در مسیر جلریز وردک به جرم هنرمند بودن هشت ساعت بازداشت کرد