روز شمار زنان
روز شمار زنان

۲۴/۱۲/۱۳۹۹ صبا سحر از سینما گران از رتبه نظامی «سمونوالی» به «برید جنرالی» ترفیع کرده است. ۲۴/۱۲/۱۳۹۹ آواز خوان معروف افغانستان خانم افسانه درگذشت ۲۳/۱۲/۱۳۹۹ وزارت معارف: مکتوب ریاست معارف شهر کابل موقف رسمی وزارت نیست و بررسی می‌شود ۲۲/۱۲/۱۳۹۹ فاطمه عزیز نماینده مردم کندز در مجلس نماینده‌گان درگذشت ۲۰/۱۲/۱۳۹۹ وزارت معارف ترانه‌خوانی دانش‌آموزان دختر […]

۲۴/۱۲/۱۳۹۹ صبا سحر از سینما گران از رتبه نظامی «سمونوالی» به «برید جنرالی» ترفیع کرده است.
۲۴/۱۲/۱۳۹۹ آواز خوان معروف افغانستان خانم افسانه درگذشت
۲۳/۱۲/۱۳۹۹ وزارت معارف: مکتوب ریاست معارف شهر کابل موقف رسمی وزارت نیست و بررسی می‌شود
۲۲/۱۲/۱۳۹۹ فاطمه عزیز نماینده مردم کندز در مجلس نماینده‌گان درگذشت
۲۰/۱۲/۱۳۹۹ وزارت معارف ترانه‌خوانی دانش‌آموزان دختر بالاتر از ۱۲ سال را در محافل عمومی و مردانه ممنوع کرد