زخم خشونت طا.لبانی؛ زهری که هر زن‌ِافغانستانی آن را تجربه می‌کند
زخم خشونت طا.لبانی؛ زهری که هر زن‌ِافغانستانی آن را تجربه می‌کند

خبرگزاری‌‌ زنان‌‌ افغانستان: در افغانستان، زنان و دختران با خشونت های بسیاری در زند‌ه‌گی روزمره خود روبرو می‌شوند. طا.لبان که چند دهه پیش حکومت افغانستان را بر عهده‌داشتند و در حال‌حاضر نیز قدرت را به دست گرفته‌اند، به زنان و دختران محدودیت‌های بسیاری تحمیل کرده‌اند که باعث خشونت بیشتر در بین خانواده‌ ها و حتی […]

خبرگزاری‌‌ زنان‌‌ افغانستان: در افغانستان، زنان و دختران با خشونت های بسیاری در زند‌ه‌گی روزمره خود روبرو می‌شوند. طا.لبان که چند دهه پیش حکومت افغانستان را بر عهده‌داشتند و در حال‌حاضر نیز قدرت را به دست گرفته‌اند، به زنان و دختران محدودیت‌های بسیاری تحمیل کرده‌اند که باعث خشونت بیشتر در بین خانواده‌ ها و حتی در اجتماع شود.

آن‌ها از زنان و دختران می‌ خواهند که به تعلیمات‌رسمی نروند و از حقوق اساسی و ابتدایی خود محروم‌شوند که این یکی از نمونه‌های خشونت علیه‌زنان محسوب می‌گردد.

جامعه افغانستان را می‌توان یکی از سنتی‌ترین جوامع قلمداد کرد که در آن خشونت علیه‌زنان نهادینه شده است و اساساً به بحثی از فرایند طبیعی- اجتماعی مبدل شده است.

خشونت‌های که همواره‌ زنان‌افغان زیر پرچم طا.لبان متحمل می‌شوند شامل: خشونت جسمی، خشونت‌ جنسی، خشونت روانی، خشونت سیاسی، خشونت اجتماعی، خشونت عاطفی، خشونت خانگی/ناموسی می‌باشد که هر روز و هر لحظه زنان‌افغان‌ با این‌نوع‌خشونت ها گره‌خورده که در رگ‌ و خون هر زن‌ افغان ریشه دوانده و همچنان مثل زهر در گلو می‌ماند.

این خشونت‌ها ممکن است در نهایت منجر به خودکشی، مشکلات روحی و روانی، فرار از منزل زنان و دختران تحت حاکمیت طا.لبان شود.

زنان و دخترانی که از حقوق خود محروم شده‌اند و در معرض خشونت و ستم قرار گرفته‌اند، ممکن است به خودکشی روی آورند. این امر نشان‌دهنده نقض حقوق بشر و نابرابری جنسیتی است که تحت حاکمیت طا.لبان رخ می‌دهد.

آنچه‌را که نباید به فراموشی سپرد، یکی از معتبرترین عوامل پایداری و دوام ریشه‌دار خشونت علیه‌زنان سکوت زنان و سکوت فراگیر نخبه‌گان جامعه، تشکیل‌ می‌دهد.

با توجه به شرایط فعلی در افغانستان، جامعه بین‌المللی و سازمان‌های حقوق بشر باید تلاش کنند تا از حقوق زنان و دختران در این کشور حمایت کرده و فشار بین‌المللی برای تغییر سیاست‌ های‌طا.لبان افزایش یابد.