زمستان سرد و نبود سرپناه و امکانات گرمایشی برای آسیب دیده گان زمین‌لرزه‌ها در قریه چاهک ولسوالی زنده جان هرات
زمستان سرد و نبود سرپناه و امکانات گرمایشی برای آسیب دیده گان زمین‌لرزه‌ها در قریه چاهک ولسوالی زنده جان هرات