زنان معترض به جامعه جهانی: از مبارزه‌ی ما برای نان کار و آزادی حمایت کنید
زنان معترض به جامعه جهانی: از مبارزه‌ی ما برای نان کار و آزادی حمایت کنید

خبرگزاری زنان افغان: گروهی از زنان معترض در یک گردهمایی اعتراضی با تاکید بر مطالبات جنبش های اعتراضی زنان به جامعه جهانی می گویند که «طالبان تغییر پذیر نیستند ونگذارید بیشتر از این مردم افغانستان را گروگان بگیرند.» زنان معترض از سازمان ملل و دیگر جوامع بین الملل می‌خواهند که در کنار زنان افغانستان بایستند […]

خبرگزاری زنان افغان: گروهی از زنان معترض در یک گردهمایی اعتراضی با تاکید بر مطالبات جنبش های اعتراضی زنان به جامعه جهانی می گویند که «طالبان تغییر پذیر نیستند ونگذارید بیشتر از این مردم افغانستان را گروگان بگیرند.»
زنان معترض از سازمان ملل و دیگر جوامع بین الملل می‌خواهند که در کنار زنان افغانستان بایستند و از ارزش های بنیادی حقوق بشری و مبارزه‌ی آنان برای نان، کار و آزادی حمایت کند.
این زنان در بیانیه‌ای از مطالبات جنبش های اعتراضی زنان یاد کرده و می‌گویند که مردم افغانستان نان، کار آزادی، عدالت و برابری، حق تحصیل ومشارکت سیاسی می‌خواهند اما طالبان به هیچ یک ازین مطالبات تمکین نکرده و اعتراضات مدنی زنان را نیز نادیده گرفته و معترضین را سرکوب می‌کنند.
در بیانیه آمده است :«بیشتر از ۲۸ میلیون نفوس افغانستان در فقر کامل به سر میبرند و از حق نان محروم استند. طالبان مسوول این بدبختی و فقر مردم افغانستان استند و ثابت کرده اند که نیت و توانایی حکومت داری را ندارند.»
زنان معترض همچنان می‌گویند که طالبان حق کار را را از نان گرفته و آنان را از تمام ساحات زندگی اجتماعی حذف کرده اند. «نگذارید این سرکوب طالبان ادامه پیدا کند. در کنار زنان بایستید و از مبارزه ما برای نان، کا ر و آزادی حمایت کنید!»
در بیانیه‌ی زنان معترض در بخش آزادی های مردم افغانستان آمده است که طالبان تمام آزادی های اساسی مردم افغانستان به خصوص زنان و اقوام و گروه های به حاشیه رانده شده را سلب کرده اند و اکنون ما در افغانستان تحت سرکوب و ستم طالبان زندگی میکنیم.
به گفته‌ی زنان معترض زیر سلطه‌ی طالبان پدیده‌ای به نام عدالت و برابری وجود ندارد.
«در زیر سایه طالبان زنان به جرم اعتراض شکنجه میشوند، خبرنگاران و فعالین مدنی به زندان انداخته میشوند. عدالت طالبانی یعنی سرکوب، شکنجه، تجاوز و کشتار. با ارسال بسته های هنگفت پولی از طالبان و تروریسم شان حمایت نکنید»
آنان همچنان تاکید کردند که زنان افغانستان حق مشارکت سیاسی در تمام حکومت ها را دارند و‌ ضروراست که این حق را ازدست ندهند.

«طالبان مردم افغانستان اعم از زنان ‌و مردان را به گروگان  گرفته اند و‌از این طریق خواستار به رسمیت شناسی خود شده اند.»
زنان معترض تاکید دارند که سازمان ملل ، جامعه جهانی، حقوق بشر و شورای امنیت با نشر یک اعلامیه و یا چند حرف پشت تریبون از این موضوع مهم می گذرند.
این اعتراضات درحالیست که معترضان همواره سازمان ملل و جوامع بین المللی را به دست داشتن در تعاملات پنهان با طالبان متهم می‌‌کنند و آن را مشروعیت بخشی به گروه طالبان می‌پندارند.