زنان معترض: شهروندان بخصوص زنان در زندانهای طالبان شکنجه می‌شوند.
زنان معترض: شهروندان بخصوص زنان در زندانهای طالبان شکنجه می‌شوند.

خبرگزاری زنان افغان: گروهی از زنان معترض در پیوند به وضعیت ناگوار زندانیان در زندانهای طالبان اعتراض کردند. جنبش شنبه های ارغوانی در یک گردهمایی اعتراضی درشهرکابل خواهان نظارت نهادهای ملی و بین المللی حقوق بشری از زندانهای طالبان شدند. زنان معترض خواستار آزادی عالیه عزیزی، مطیع الله ویسا و رسول پارسی وسایر فعالین حقوق […]

خبرگزاری زنان افغان: گروهی از زنان معترض در پیوند به وضعیت ناگوار زندانیان در زندانهای طالبان اعتراض کردند.
جنبش شنبه های ارغوانی در یک گردهمایی اعتراضی درشهرکابل خواهان نظارت نهادهای ملی و بین المللی حقوق بشری از زندانهای طالبان شدند.
زنان معترض خواستار آزادی عالیه عزیزی، مطیع الله ویسا و رسول پارسی وسایر فعالین حقوق بشر از بند طالبان شدند.
این معترضان با اشاره به گزارش های مستند رسانه‌ای از وضعیت زنان زندانی در بند طالبان می‌گویند که زنان در زندان‌های طالبان درکنار عدم دسترسی به محاکمه‌ی عادلانه مورد تجاوز و استفاده جنسی قرار می‌گیرند.
این درحالیست که اخیرا رسانه‌ی هشت صبح در یک گزارش بلند از وضعیت ناگوار زنان زندانی در بند طالبان خبر داده بود. از سویی هم عالیه عزیزی مدیر زندان زنانه‌ی هرات، مطیع الله ویسا فعال آموزش و رسول پارسی استاد دانشگاه از مدتی بدینسو بدون ارتکاب جرم در بند طالبان اند.