زنی هنرمند: از پل سرخ تا خانه‌ای زیر زمین؛ هرگز دست از فعالیت‌‌ هنری نمی‌کشم
زنی هنرمند: از پل سرخ تا خانه‌ای زیر زمین؛ هرگز دست از فعالیت‌‌ هنری نمی‌کشم