سردی زمستان، بی‌سرپناهی و وضعیت دشوار آسیب دیده گان زمین‌لرزه‌ها در هرات
سردی زمستان، بی‌سرپناهی و وضعیت دشوار آسیب دیده گان زمین‌لرزه‌ها در هرات