سردی زمستان و وضعیت نگران کننده زنان و کودکان در قریه چاهک ولایت هرات پس از تخریب خانه‌های شان در زمین‌های مرگ‌بار هرات
سردی زمستان و وضعیت نگران کننده زنان و کودکان در قریه چاهک ولایت هرات پس از تخریب خانه‌های شان در زمین‌های مرگ‌بار هرات