سردی هوا در مناطق پامیر بدخشان جان صدها مواشی را گرفت.
سردی هوا در مناطق پامیر بدخشان جان صدها مواشی را گرفت.

برخی از باشنده‌گان پامیر بدخشان می‌گویند که به دلیل سردی هوا، نبود مراکز صحی حیوانی و کمبود علوفه، صدها راس مواشی شان تلف شده است. باشنده‌گان پامیر می‌گویند که این مشکلات همه ساله دامنگیر شان است و هیچ دوره حکومت برای آنان توجه نکرده است. در همین حال ریاست زراعت بدخشان میگوید هر چند تلف‌شدن […]

برخی از باشنده‌گان پامیر بدخشان می‌گویند که به دلیل سردی هوا، نبود مراکز صحی حیوانی و کمبود علوفه، صدها راس مواشی شان تلف شده است.

باشنده‌گان پامیر می‌گویند که این مشکلات همه ساله دامنگیر شان است و هیچ دوره حکومت برای آنان توجه نکرده است.

در همین حال ریاست زراعت بدخشان میگوید هر چند تلف‌شدن مواشی پامیریان را در نتیجه‌ی سردی هوا می‌پزیرد باشنده‌گان پامیر به دلیل ضعف اقتصادی و عدم آگاهی مواشی شان را واکسن نمی کنند و به همین دلیل بیشتر مواشی شان تلف میشود.