سفر  رئیس جمهور به نمیروز
سفر  رئیس جمهور به نمیروز

رئیس جمهور اشرف غنی برای افتتاح بند کمال خان در نیمروز با طیاره ی” شرکت هوایی کام ایر ” سفرکردند این اولین بار است که رئیس جمهور با طیاره ای که تمام خدمه و خلبان آن زن بودند سفر کردند

رئیس جمهور اشرف غنی برای افتتاح بند کمال خان در نیمروز با طیاره ی” شرکت هوایی کام ایر ” سفرکردند این اولین بار است که رئیس جمهور با طیاره ای که تمام خدمه و خلبان آن زن بودند سفر کردند