شماری از آسیب دیده‌گان زمین لرزه‌های اخیر در هرات می‌گویند که به نیاز‌های اولیه زندگی شان دسترسی نداشته و برای آنان از کمک‌های جمع‌آوری شده تا هنوز نرسیده است.
شماری از آسیب دیده‌گان زمین لرزه‌های اخیر در هرات می‌گویند که به نیاز‌های اولیه زندگی شان دسترسی نداشته و برای آنان از کمک‌های جمع‌آوری شده تا هنوز نرسیده است.