شماری از اعضای جنبش خود‌جوش زنان معترض افغانستان: “طالبان ما را تهدید کرده اند”
شماری از اعضای جنبش خود‌جوش زنان معترض افغانستان: “طالبان ما را تهدید کرده اند”

خبرگزاری زنان افغان: شماری از اعضای جنبش خود جوش زنان معترض افغانستان، می‌گویند، از چند ماه به اینسو طالبان آنانرا تهدید کرده اند. و اکنون زندگی شان در خطر جدی رو برو است. لیلا بسیم، یکی از اعضای این جنبش، نهادهای بین‌المللی و مدافعان حقوق بشر را متهم به سکوت کرده اند و به صفحه […]

خبرگزاری زنان افغان: شماری از اعضای جنبش خود جوش
زنان معترض افغانستان، می‌گویند، از چند ماه به اینسو طالبان آنانرا تهدید کرده اند. و اکنون زندگی شان در خطر جدی رو برو است.
لیلا بسیم، یکی از اعضای این جنبش، نهادهای بین‌المللی و مدافعان حقوق بشر را متهم به سکوت کرده اند و به صفحه فیسبوک خود نوشته است، زندگی زنان هر روز در معرض تهدیدهای شدیدی قرار می‌گیرد، اما “دنیا با تمام بی رحمی اش این ظلم و استبداد را تماشا می‌کند.”
او با اشاره به وضعیت کنونی زنان افغانستان گفته است تحت هر گونه تهدیدهای امنیتی، حرکت‌های دادخواهی شانرا همچنان ادامه می‌دهند.
با گذشت بیش از دو سال از تسلط دوباره طالبان در افغانستان، زنان بیشتر از هر قشری دیگر، آسیب پذیر شده اند.
حق آموزش، کار و فعالیت‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی هر روز از زنان گرفته می‌شود، و طالبان با صدور فرمان‌های گونه گون زنان را از جامعه حذف می‌کنند.
هرچند زنان در سراسر کشور، صدای عدالت خواهی شانرا بلند نموده اند و اما صدای شان با خشونت سرکوب شده است.