شماری از زنان معترض بامیانی، امروز در یک گردهمایی اعتراضی سیاست‌های طالبان در برابر زنان را محکوم کرد. این زنان با شعار‌های گونه‌گون خواستار حق آموزش، کار و آزادی برای زنان شدند
شماری از زنان معترض بامیانی، امروز در یک گردهمایی اعتراضی سیاست‌های طالبان در برابر زنان را محکوم کرد. این زنان با شعار‌های گونه‌گون خواستار حق آموزش، کار و آزادی برای زنان شدند