صدور احکام طالبانی در نظام معارف کشور!
صدور احکام طالبانی در نظام معارف کشور!

در مکتوبی که منسوب به احمدضمیر گوارا رئیس معارف شهر کابل است؛ به تمام مکاتب دولتی و خصوصی و سواد حیاتی هدایت داده شده که در تیم ترانه های شاگردان اناث، کسانی که بالاتر از ۱۲ سال دارند حق اجرای ترانه را ندارند و در صورتی که اشتراک کنندگان ۱۰۰ فیصد زنان باشند، از این […]

در مکتوبی که منسوب به احمدضمیر گوارا رئیس معارف شهر کابل است؛ به تمام مکاتب دولتی و خصوصی و سواد حیاتی هدایت داده شده که در تیم ترانه های شاگردان اناث، کسانی که بالاتر از ۱۲ سال دارند حق اجرای ترانه را ندارند و در صورتی که اشتراک کنندگان ۱۰۰ فیصد زنان باشند، از این امر مستثنی است. هم چنان در این مکتوب هدایت داده شده که تیم های ترانه های مکاتب اناثیه که دختران بالای ۱۲ سال در آن اشتراک دارند نباید از طرف مربیان مرد تمرین و آموزش داده شوند.