طالبان این بار با استفاده از ماموران زن بر دانشجویان دانشگاه بلخ نظارت دارند
طالبان این بار با استفاده از ماموران زن بر دانشجویان دانشگاه بلخ نظارت دارند

طالبان در دانشگاه بلخ ماموران زن را در دروازه های ورودی دانشگاه گماشته اند تا بعد ازین دختران را تلاشی کنند و بعد به دانشگاه اجازه بدهند. هرچند به گفته‌ای دانشجویان قبل ازین هم ماموران زن در دروازه های ورودی بودند ولی در این اواخر برخورد این زنان متفاوت شده است و این زنان دستکول […]

طالبان در دانشگاه بلخ ماموران زن را در دروازه های ورودی دانشگاه گماشته اند تا بعد ازین دختران را تلاشی کنند و بعد به دانشگاه اجازه بدهند.

هرچند به گفته‌ای دانشجویان قبل ازین هم ماموران زن در دروازه های ورودی بودند ولی در این اواخر برخورد این زنان متفاوت شده است و این زنان دستکول های دختران دانشجو را تلاشی میکنند و هر آنچه مربوط به لوازم آرایشی پیدا کنند میکنند.

مرسل یکی از دانشجویان دانشگاه جدید بلخ میگوید با گذشت هر روز قیودات بالای شان بیشتر میشود و اینبار طالبان واقعا از حد گذشته دانشجویان را اذیت میکنند.

او میگوید: “در اوایل خوب بود فقد می گفتند لباس دراز بپوشید بعد ها گفتند بدون لباس سیاه با دیگر لباس ها نیاید و بعد از آن بدون چپن سیاه دراز و ماسک ما را اجازه نمیدادند که داخل دانشگاه شویم کم کم قیودات شان بیشتر شد و گفتند دیگر تلیفون با خود نیارید و کسی حق ندارد در صحن دانشگاه عکس بگیرد و حالا زنان دهن دروازه دختران را تلاشی میکنند و هرچی لوازم آرایشی که در دستکول شان داشته باشند را می‌شکنانند.”

از سوی هم محبوبه یکی دیگر از دانشجویان دانشگاه بلخ میگوید از این قیودات دیگر به تنگ آمده اند و اگر اینگونه ادامه پیدا کند دیگر کسی دانشگاه نخواهد رفت طالبان از دانشگاه زندان ساخته اند و با دانشجویان قسمی برخورد میکنند که فقد کدام گناه بزرگ کرده باشند که دانشگاه آمده اند.

از سوی هم برخی ها این کار طالبان را تجاوز بر حریم خصوصی دانشجویان تلقی کرده و میگویند طالبان باید جلو این کار های خود را بگیرند اگر نه مردم به ساده میایند و این ادامه ای کار شان عاقبت خوب برای شان ندارد.

این در حالیست که طالبان اندک اندک قیودات شان بیشتر میشود و چهره اصلی بیست سال قبل شان ظاهر میشود که این واقعا باعث نگرانی مردم شده است.

حریر “بیدل”