طالبان تظاهرات خیابانی زنان را سرکوب و شماری را دستگیر کردند
طالبان تظاهرات خیابانی زنان را سرکوب و شماری را دستگیر کردند

خبرگزاری زنان افغان: گروهی از زنان معترض در امتداد دشت برچی کابل در پیوند به حق تحصیل دختران دست به اعتراض زدند. گروه طالبان تظاهرات مدنی زنان را باخشونت سرکوب کرده و شماری از دختران معترض را بازداشت کردند. یک منبع از میان زنان معترض می‌گوید که ملالی هاشمی، رقیه ساعی، فاطمه محمدی و یاقوت […]

خبرگزاری زنان افغان: گروهی از زنان معترض در امتداد دشت برچی کابل در پیوند به حق تحصیل دختران دست به اعتراض زدند.
گروه طالبان تظاهرات مدنی زنان را باخشونت سرکوب کرده و شماری از دختران معترض را بازداشت کردند.
یک منبع از میان زنان معترض می‌گوید که ملالی هاشمی، رقیه ساعی، فاطمه محمدی و یاقوت ماندگار ازسوی طالبان با خشونت و‌تحقیر دستگیر شدند.
زنان معترض در تظاهرات خیابانی امروز شعارهای « حق تحصیل خط سرخ ماست، هیچ حکومتی بدون حمایت زنان پایدار نیست.» سردادند.
معترضین زن درحالی از سوی طالبان با سرکوب و خشونت بازداشت می‌شوند که در بیشتر از یک سال سلطه‌ی طالبان، تمامی تظاهرات های مدنی زنان با گلوله و تفنگ پاسخ داده شده است.