طالبان زنان کارمند در وزارت مالیه را برکنار کردند
طالبان زنان کارمند در وزارت مالیه را برکنار کردند

منابعی متعددی به خبرگزاری‌ زنان افغانستان می‌گویند که طالبان به زنان‌ کارمند وزارت مالیه تماس‌گرفته و به آنان خبر داده اند که از وظایف برکنار‌شده اند و درعوض برادر و یا شوهر های شان را بفرستند که درین وزارت کار کنند در غیر آنصورت بست های کاری زنان توسط کسانی دیگری اشغال می‌شوند. یکی ازین […]

منابعی متعددی به خبرگزاری‌ زنان افغانستان می‌گویند که طالبان به زنان‌ کارمند وزارت مالیه تماس‌گرفته و به آنان خبر داده اند که از وظایف برکنار‌شده اند و درعوض برادر و یا شوهر های شان را بفرستند که درین وزارت کار کنند در غیر آنصورت بست های کاری زنان توسط کسانی دیگری اشغال می‌شوند.
یکی ازین زنان با انتقاد ازین عملکرد طالبان می‌گوید که تحمل این تبعیض آشکار را ندارد وی از طالبان می‌خواهد که درین‌ مورد تجدید نظر کند.
” بسیار مزخرف است که به ما زنگ می‌زنند و می‌گویند از کار برکنار شدید شوهر یا برادر خودرا بفرستید که به جای شما‌کار کند و گرنه کسانی دیگری را استخدام می‌کنیم، ما تحمل این تبعیض آشکار را نداریم.”
پس از حاکمیت طالبان در افغانستان زنان زیادی وظایف شان را از دست دادند و زنانی سرپرست خانواده ها با از دست دادن شغل های شان در شرایط دشواری اقتصادی قرار گرفته اند.
چندی قبل گروهی از زنان کارکن خدمات ملکی در اعتراض به پرداخت‌ نشدن معاشات شان از سوی طالبان و حذف زنان از ادارات دولتی گردهمایی اعتراضی برگزار کردند واز طالبان خواستند که زنان کارمند را از بدنه‌ی دولت حذف نکنند و معاشات شان را بپردازند.
خبرگزاری زنان افغانستان