فراخوان مقاله
فراخوان مقاله

خبرگزاری زنان افغانستان برگزار می کند بعد از سقوط حکومت قبلی و تسلط طالبان بر افغانستان زنان از حقوق بنیادی شان (حقوق اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی) محروم شدند. فعالیتهای دادخوانه ای زیادی توسط زناندر داخل افغانستان آغاز گردید که شدیدا از طرف گروه طالبان سرکوب شد. تعداد زیادی از فعالان حقوق بشر، خبرنگاران به […]

خبرگزاری زنان افغانستان برگزار می کند
بعد از سقوط حکومت قبلی و تسلط طالبان بر افغانستان زنان از حقوق بنیادی شان (حقوق اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی) محروم شدند. فعالیتهای دادخوانه ای زیادی توسط زناندر داخل افغانستان آغاز گردید که شدیدا از طرف گروه طالبان سرکوب شد. تعداد زیادی از فعالان حقوق بشر، خبرنگاران به شمول زنان شکنجه، زندانی و به قتل رسیدند. وزارت امور زنان منحل و به وزارت امر معروف و نهی از منکر تغییر نام داده شد. کمیسیون حقوق بشر کاملا منحل گردید. زنان از کار در اکثر ادارات محروم شدند. با وجود چالشهای فروان همچنان زنان برای آزادی و حقوق انسانی شان مبارزه می کنند.
خبرگزاری زنان افغانستان در نظر دارد از طریق برگزاری مسابقه مقاله نویسی روایتهای زنان از مبارزه برای آزادی، حقوق بشر، صلح و برابری زیر حاکمیت طالبان برای رسیدن به آزادی را برجسته نماید.
تجربیات، تحلیل ها و پیشنهادات خود را در قالب مقاله به خبرگزاری زنان افغانستان ارسال نمایید تا شامل این مسابقه مقاله نویسی گردید. به پنج مقاله برتر جوایز ویژه در نظر گرفته شده است. و بیست مقاله برگزیده به صورت کتاب چاپ و نشر میگردد.
آخرین فرصت ارسال مقاله ۳۱ جولای ۲۰۲۲
مقاله های تان را به آدس ایمیل زیر ارسال کنید:
[email protected]
شماره تماس: ۰۷۶۷۶۵۳۰۷۶