فراغت ۵۰۰ زن و مرد از یک دوره آموزش های شش ماهه خیاطی  و تخنیک موتر در بغلان
فراغت ۵۰۰ زن و مرد از یک دوره آموزش های شش ماهه خیاطی  و تخنیک موتر در بغلان

به تعداد ۵۰۰ زن و مرد که شش ماه پیش در یک دوره آموزش های فنی  و حرفوی در بخش های خیاطی و تخنیک موتر در شهر پلخمری مرکز ولایت بغلان اشتراک کرده بودند، امروز  پس از ختم این برنامه فراغت حاصل کردند. داکتر نایل مسؤل آموزش های فنی و حرفوی دفتر تقویت اجتماعی که […]

به تعداد ۵۰۰ زن و مرد که شش ماه پیش در یک دوره آموزش های فنی  و حرفوی در بخش های خیاطی و تخنیک موتر در شهر پلخمری مرکز ولایت بغلان اشتراک کرده بودند، امروز  پس از ختم این برنامه فراغت حاصل کردند.

داکتر نایل مسؤل آموزش های فنی و حرفوی دفتر تقویت اجتماعی که این برنامه آموزشی را برای ۳۵۰ زن  در بخش خیاطی و۱۵۰مرد در بخش تخنیک موتر راه اندازی کرده است میگوید هدف از این برنامه تقویت اقتصادی خانواده های بی بضاعت و بلند بردن سطح مهارت زنان و مردان در بخش خیاطی و تخنیک موتر میباشد.

در همین حال شماری از مردان و زنان که فراغت حاصل کردن میگویند از مهارت های که در طول این چند ماه فرا گرفته اند پس از این میتوانند مشکلات اقتصادی خود و خانواده هایشان را مرفوع سازند.

کسانیکه از این دور آموزش های فنی و حرفوی در بخش خیاطی و تخنیک موتر فراغت حاصل کردن از طالبان میخواهند که برای زنان  و مردان فرصت های بیشتر کاری را مساعد بسازند.