متن قطعنامهٔ کنفرانس مطبوعاتی مکتب انتقادی کابل در پیوند به بسته ماندن درب مکاتب دخترانه و انکار هویت اجتماعی زنان در افغانستان
متن قطعنامهٔ کنفرانس مطبوعاتی مکتب انتقادی کابل در پیوند به بسته ماندن درب مکاتب دخترانه و انکار هویت اجتماعی زنان در افغانستان

۱-تعلیم بانوان حق معاملات سیاسی بازار گرم سیاست سواران نیست. سکوت شرم آور جهان در قبال زن افغانستان تلخ تر از همیشه اینرا می‌رساند که تمام ارزش‌های انسانی می‌تواند در معاملات سیاسی زیر پا گردد. ۲-تعلیم تجارت نیست تا فرصت دست دهد که از آن زمینه زر اندوزی برای اهل درآمد میسر گردد. با صدای […]

۱-تعلیم بانوان حق معاملات سیاسی بازار گرم سیاست سواران نیست.
سکوت شرم آور جهان در قبال زن افغانستان تلخ تر از همیشه اینرا می‌رساند که تمام ارزش‌های انسانی می‌تواند در معاملات سیاسی زیر پا گردد.
۲-تعلیم تجارت نیست تا فرصت دست دهد که از آن زمینه زر اندوزی برای اهل درآمد میسر گردد.
با صدای رسا در مقابل این کتمان حق،می ایستیم و اجازه نخواهیم داد تا چون همیشه زنان بهانهِ نخست مردان ،برای جنایت های قدرت طلبانه و غلامی نفس های بیمارشان گردد.
۳-فقر، تباهی، بیماری و قتل عام نمی‌تواند افتخار برای طلب قدرت باشد، قدرت برخاسته از ظلم پایان تاریک و بد بختی دارد که هر روزه شاهد این بد بختی هستیم و با کتمان حقیقت نمی‌شود ملت گرسنه و درد کشیده و بیمار ،در پهنای یک جغرافیا را به بنده‌گی گرفت.
ملت درد پرور و ترس پرور امروز اگر نایی برای فریاد ندارند، چنان از نفس ملنده است که زیر شلاق ظلم می‌میرد تا از این خفت نجات یابد.
صاحبان شلاق های عاریه و قدرت های پوشالی!
فراموش نکنید این ملت همیشه از نهایت سکوت به پا خاسته و نابود کرده است و از این تکرار بترسید.
۴-زن دیگر فریاد سکوت سالها نیست که سرنوشتش در آنسوی یک دروغ و یا در اینسوی یک لشکر بیهوده گی فراموش شود با صدای رسا می‌گوییم هستیم سوای بودنتان، میمانیم و این راه ادامه دارد-هزاران جنس نا موزون چند صباحی قدرت داشته و بر زباله دان تاریخ شرم ها افتاده و تهوع نسل‌های بعد شده است، بودن را چنان باشید که لحظه رفتن حد اقل روی برای بازگشت به بین مردم داشته باشید.
۵-حق تعلیم را کتمان نکنید، زن را بهانه ی برای امتیاز سیاسی نسازید.
جهان خاموش و ساکت معامله ها همصدایی شما حد اقل است که این شب سیاه پایان یابد.
زن افغانستانی با یک صدا فریاد می‌شویم
دیگر جنس معامله بازار دروغ نیستیم -تا صبحدم آزادی
فراموش نکنیم چیزی برای از دست دادن نداریم، صاحبان همه چیز می‌ترسند و ما ترس نداریم، این عربده ها از ترس است، ما فریاد می‌شویم .
بگذار شلیک کنند تا هویت یک تاریخ لاف های دروغین غیرت ها و افسانه ناموس هایشان بخاک سیاه نشیند.