مخالفت زنان با تغییر در نصاب آموزشی ؛« نه به نصاب آموزشی انتحاری»
مخالفت زنان با تغییر در نصاب آموزشی ؛« نه به نصاب آموزشی انتحاری»

خبرگزاری زنان افغانستان: زنان معترض اعضای جنبش اعتراضی « مکتب انتقادی کابل» با راه اندازی یک کارزار اعتراضی مخالفت شان را با تغییر درنصاب آموزشی مکاتب از سوی طالبان نشان دادند. در بیانیه‌ی زنان معترض آمده است:« نصاب تعلیمی جدید ،طرح نو طالبانی از دوره ابتدایی مکتب در اذهان کودکان،فرهنگ انتحار را با تقدس گرایی […]

خبرگزاری زنان افغانستان: زنان معترض اعضای جنبش اعتراضی « مکتب انتقادی کابل» با راه اندازی یک کارزار اعتراضی مخالفت شان را با تغییر درنصاب آموزشی مکاتب از سوی طالبان نشان دادند.

در بیانیه‌ی زنان معترض آمده است:«
نصاب تعلیمی جدید ،طرح نو طالبانی از دوره ابتدایی مکتب در اذهان کودکان،فرهنگ انتحار را با تقدس گرایی بنام [جهاد] نهادینه می سازد آنچه که مدارس پاکستان در مدت بیست سال استادان افراط گرا و شسته مغز تولید کرد تا چرخه این چنین باشد.»
در بیانیه‌ی مکتب انتقادی کابل همچنان آمده است که
در گذشته برای کودکان «ت ،توپک؛ توره توپک لری » تعلیم داده می‌شد. و کودکان افغانستان فکر می‌کردند که باید یک توپک( تفنگ) پلاستیکی صادر شده از پاکستان داشته باشد.

زنان معترض تاکید می‌کنند که دیدگاه زنان افغانستان اینست که شامل ساختن کودکان در سیاست های دوامدار مغز شویی جنایت علیه کودکان بوده و باید جلو این سؤ استفاده از پدیده‌ی آموزش در افغانستان گرفته شود.

« وصل ساختن کودکان این سرزمین ،به ملا عمر و پسرش یا ملا اخوند و رئیس الوزرا خیانت برعلیه نظام آموزشی و کودکان است.»
آنان همچنان می‌گویند:« قرن هاست که مردها روی گرده های زنان در افغانستان حکومت می‌کنند و حقوق زنان را عمداً برای دوام سلطه‌ی مردانه خود پایمال کرده اند اما این زنان اند که امروز نمی گذارند کودکان شان طوری آموزش یابند که تکرار چرخه‌ی باطل مرد سالاری در کشور شوند ،ضمیمه آن توپک پرست- جنگجو- قاتل-افراطی و حق خور به بار آیند.»
زنان معترض درکارزار اعتراضی خود شعارهای« نه به نصاب آموزشی انتحاری » و «نه به الگو سازی افراطی در ذهن کودک» را در شبکه های اجتماعی همرسانی می‌کنند.
زنان معترض از چندی بدینسو در کارزارهای اعتراضی شان درمخالفت با تغییر نصاب آموزشی مکاتب مخالفت کرده و می‌گویند اگر قرار براین باشد که دختران درمکتب افراطیت آموزش ببینند بهتر است که دروازه های مکتب بسته بماند.