منابع محلی از یکی ولایت‌های شمال کشور که گمان می‌رود ولایت سر پل باشد، نوارهای تصویری را به خبرگزاری زنان افغان ارسال کرده اند
منابع محلی از یکی ولایت‌های شمال کشور که گمان می‌رود ولایت سر پل باشد، نوارهای تصویری را به خبرگزاری زنان افغان ارسال کرده اند

در این نوارهای تصویری نشان می‌دهد که طالبان مردم محل را با لت و کوب از خانه‌های شان بیرون می‌کند. مردم با محل با فریاد اینکه طالبان به خانه‌های شان وارد شده اند مقاومت می‌کنند اما طالبان از زور استفاده می‌کنند. در این نوارها نشان می‌دهد که چندین تن زخم برداشته اند. طالبان افزون بر […]

در این نوارهای تصویری نشان می‌دهد که طالبان مردم محل را با لت و کوب از خانه‌های شان بیرون می‌کند.
مردم با محل با فریاد اینکه طالبان به خانه‌های شان وارد شده اند مقاومت می‌کنند اما طالبان از زور استفاده می‌کنند.
در این نوارها نشان می‌دهد که چندین تن زخم برداشته اند.
طالبان افزون بر لت و کوب کردن مردم محل کشت‌زار مردم را توسط تراکتور تخریب می‌کنند.