نشست های بین المللی بدون نماینده زنان معترض و قربانیان جنایات طالبان مشروعیت ندارد
نشست های بین المللی بدون نماینده زنان معترض و قربانیان جنایات طالبان مشروعیت ندارد

خبرگزاری زنان افغان: ایتلاف جنبش های اعتراضی زنان معترض درواکنش به نشست تام ویست نماینده ویژه‌ی ایالات متحده امریکا با نهاد مجمع فکر آینده‌ی افغانستان در دوحه می‌گویند که هیچ نشستی بدون نماینده زنان معترض و قربانیان جنایات طالبان مشروعیت ندارد و فیصله های این نشست ها نیز مورد تایید زنان افغانستان نیست. تام ویست […]

خبرگزاری زنان افغان: ایتلاف جنبش های اعتراضی زنان معترض درواکنش به نشست تام ویست نماینده ویژه‌ی ایالات متحده امریکا با نهاد مجمع فکر آینده‌ی افغانستان در دوحه می‌گویند که هیچ نشستی بدون نماینده زنان معترض و قربانیان جنایات طالبان مشروعیت ندارد و فیصله های این نشست ها نیز مورد تایید زنان افغانستان نیست.
تام ویست در صفحه تویتر خود خبری  از نشستی نمایندگان و شرکای امریکا با زنان ومردانی از افغانستان متشکل از اقتصاد  دانان، فعالین حقوق بشر وزرای سابق و بزرگان سیاسی خبر داده بود.
به نقل از تام ویست اشتراک کنندگان این نشست، خواهان تعامل و گفتگو با طالبان شدند و مختلف مبارزه‌ی مسلحانه در برابر طالبان هستند‌.
زنان معترض در بیانیه‌‌ای در واکنش به این نشست و اظهارات اشتراک کنندگان آن می‌‌گویند که فورم ها و گردهمایی هایی که در آن نمایندگان زنان معترض و قربانیان جنایات طالبان حضور نداشته باشند نزد آنان مشروعیت ندارد. و تام ویست و شرکای بین المللی افغانستان در تعامل و گفتگو با طالبان، عامل دوام بی عدالتی و سرکوب در افغانستان نشود.
ایتلاف جنبش های اعتراضی زنان در بیانیه گفته است که این نشست در حالی برگزار شده است که خبرهای دستگیری، شکنجه و کشتار زنان، فعالین، همکاران و شرکای ایالات متحده اعم از نظامیان اسبق و مخالفان و منتقدان طالبان از گوشه و کنار افغانستان هر روز به گوش می‌رسد.
ایتلاف جنبش های اعتراضی زنان معترض تاکید کرده اند که فورم ها و گردهمایی که در آنها نمایندگان قربانیان جنایات طالبان، نمایندگان زنان معترض و اشتراک معنی دار اقوام و گروه های به حاشیه رانده شده دیده نشود از دیدگاه آنها مشروعیت ندارد.
آنان از تام ویست و دیگر شرکای بین المللی افغانستان خواستند که عامل دوام بی عدالتی و سرکوب توسط طالبان در افغانستان نشوند.