نقض حقوق بشر ۱۷۳ خبرنگار و کارمند رسانه‌ای از سوی طالبان
نقض حقوق بشر ۱۷۳ خبرنگار و کارمند رسانه‌ای از سوی طالبان

هیات معاونت سازمان ملل متحد یا یونما امروز با نشر گزارشی، وضعیت حقوق بشر تحت سلطه‌ی طالبان را شکننده خواند.اینونهاد با نشر آماری از قربانیان جنگ و خشونت تحت سلطه ی طالبان‌گزارش داد. در گزارش یونما آمده است که  طی ده ماه حاکمیت طالبان در افغانستان حدود ۲۱۰۴ فرد ملکی قربانی شدند. ازین میان ۷۰۰ […]

هیات معاونت سازمان ملل متحد یا یونما امروز با نشر گزارشی، وضعیت حقوق بشر تحت سلطه‌ی طالبان را شکننده خواند.اینونهاد با نشر آماری از قربانیان جنگ و خشونت تحت سلطه ی طالبان‌گزارش داد.
در گزارش یونما آمده است که  طی ده ماه حاکمیت طالبان در افغانستان حدود ۲۱۰۴ فرد ملکی قربانی شدند. ازین میان ۷۰۰ تن کشته شده و۱۴۰۶ تن دیگر زخمی شده اند.
یونما از نقض حقوق بشر ۱۷۳ روزنامه نگار و کارمند رسانه‌ای نیز خبر داده است که عامل ۱۶۳ مورد آن افراد طالبان بودند.به گفته ی یونما ۱۲۲ خبرنگار به گونه ی خودسر بازداشت شده و ۵۸ خبرنگار دیگر مورد بد رفتاری قرار گرفتند و ۳۳ خبرنگار به مرگ تهدید شده و ۱۲ تن دیگر به گونه ی غیر مجاز بازداشت شدند. و شش خبرنگار دیگر درین دوره کشته شدند که پنج تن آنان توسط داعش و یک تن توسط افراد ناشناس به قتل رسیدند.
این نهاد همچنان از بازداشت خودسرانه‌ی افراد توسط نظامیان طالبان و قتل های فراقانونی نیز خبر داده است.
براساس این‌گزارش ۵۹ قتل فراقانونی به اتهام عضویت در گروه داعش و ۱۸ قتل فراقانونی افراد به اتهام عضویت یا ارتباط با جبهه مقاومت ملی از سوی طالبان انجام شده است و همچنان ۱۸‌مورد شکنجه و ۱۳۵ مورد دستگیری های خودسر به اتهام ارتباط با داعش و جبهه مقاومت نیز صورت گرفته است.
خبرگزاری زنان افغانستان