نماینده ویژه امریکا برای افغانستان: امریکا دسترسی زنان به آموزش را در اولویت قرار می‌دهد.
نماینده ویژه امریکا برای افغانستان: امریکا دسترسی زنان به آموزش را در اولویت قرار می‌دهد.

خبرگزاری زنان افغان: پس از گذشت یک‌سال از ممنوعیت دختران افغان از دانشگاه توماس وست، نماینده ویژه امریکا برای افغانستان در صفحه‌ی ایکس خود این اقدام گروه طالبان را یک عمل “غیرقابل دفاع” عنوان کرده و گفته که افغانستان برای پیش‌رفت به نسلی از داکتران، انجینران و مربیان زن نیاز دارد.  نماینده ویژه امریکا برای […]

خبرگزاری زنان افغان: پس از گذشت یک‌سال از ممنوعیت دختران افغان از دانشگاه توماس وست، نماینده ویژه امریکا برای افغانستان در صفحه‌ی ایکس خود این اقدام گروه طالبان را یک عمل “غیرقابل دفاع” عنوان کرده و گفته که افغانستان برای پیش‌رفت به نسلی از داکتران، انجینران و مربیان زن نیاز دارد. 

نماینده ویژه امریکا برای افغانستان همچنان افزوده است که واشنگتن، به خاطر ثبات در آینده افغانستان و منافع خود، دست‌رسی زنان به آموزش را در اولویت‌ قرار می‌دهد.

طالبان پی از تسلط دوباره در افغانستان، نخست دروازه‌ه‌های مکاتب و دانشگاه را بستند. همزمان با این هزاران دختران افغان، از آموزش بازماندند و هنوز هم روشن نیست چه زمانی به این محرومیت زنان و دختران پایان داده می‌شود.