هشدار طا.لبان به داکتران زن بدون محرم در بامیان
هشدار طا.لبان به داکتران زن بدون محرم در بامیان

خبرگزاری زنان افغانستان: به نقل از منابع معتبر محلی، مسوولان ریاست صحت‌عامه طا.لبان در بامیان داکتران زن، قابله‌ها و نرس‌ها را در مراکز صحی و دواخانه‌ها در مرکز این ولایت هشدار جدی داده‌اند که بعد از این بدون محرم سر وظیفه نیایند، اگر بدون محرم به وظیفه حاضر شوند، با آنان برخورد جدی صورت گرفته […]

خبرگزاری زنان افغانستان: به نقل از منابع معتبر محلی، مسوولان ریاست صحت‌عامه طا.لبان در بامیان داکتران زن، قابله‌ها و نرس‌ها را در مراکز صحی و دواخانه‌ها در مرکز این ولایت هشدار جدی داده‌اند که بعد از این بدون محرم سر وظیفه نیایند، اگر بدون محرم به وظیفه حاضر شوند، با آنان برخورد جدی صورت گرفته و از وظیفه برکنار خواهند شد.

نجیبه یک تن از داکتران فعال و با تجربه‌ی که در شفاخانه ملا غلام ولایت بامیان ایفای وظیفه می‌کند، می گوید؛ شوهرم را چند سال قبل در اثر انفجاری در کابل از دست دادم و تنها برادرم ۲ سال می‌شود به اثر نبود کار در ایران مهاجر شده است و من کسی را بعنوان محرم ندارم تا همرایم سر وظیفه برود.

این در حالی‌ست که در افغانستان در اثر جنگ‌های داخلی اکثر زنان شوهران خود را از دست داده است، نه‌تنها شوهران شان که اکثر جوانان در انتحار و انفجار های پی‌در‌‌پی کشته یا معیوب شدند و توان کار کردن در بیرون را ندارند و یا اکثر شوهران این داکتران به کشورهای همسایه مهاجر است و برای لقمه‌ی نان حلال شب و روز کارهای ثقیل انجام می‌دهند.