واکنش اعضای جنبش زنان عدالت‌خواه افغانستان مقیم تهران به زندانی شدن زنان معترض از سوی طالبان
واکنش اعضای جنبش زنان عدالت‌خواه افغانستان مقیم تهران به زندانی شدن زنان معترض از سوی طالبان

گردهمایی اعتراضی اعضای جنبش زنان عدالت‌خواه افغانستان مقیم تهران در واکنش به تداوم رفتار زن‌ستیزانه طالبان و زندانی شدن زنان معترض، امروز (چهارشنبه، ۱۲ میزان).

گردهمایی اعتراضی اعضای جنبش زنان عدالت‌خواه افغانستان مقیم تهران در واکنش به تداوم رفتار زن‌ستیزانه طالبان و زندانی شدن زنان معترض، امروز (چهارشنبه، ۱۲ میزان).