وضعیت زخمیان زمین لرزه صبح روز چهار شنبه در شفاخانه حوزوی هرات
وضعیت زخمیان زمین لرزه صبح روز چهار شنبه در شفاخانه حوزوی هرات