پس از افغانستان تدریس آموزگاران مرد در مکاتب دخترانه‌ ایران نیز ممنوع شد
پس از افغانستان تدریس آموزگاران مرد در مکاتب دخترانه‌ ایران نیز ممنوع شد

رسانه های ایرانی به نقل از مقام وزارت معارف( آموزش و پرورش) این‌کشور اعلام کرده اند که پس ازین تدریس آموزگاران مرد در مکاتب دخترانه‌ی ایران ممنوع شده است. محمدمهدی کاظمی یکی از مقام های وزارت معارف ایران در مورد  ممنوعیت تدریس آموزگاران مرد در مدارس متوسطه دخترانه گفت: ” مکتوبی در تاریخ ۲۸ ثور […]

رسانه های ایرانی به نقل از مقام وزارت معارف( آموزش و پرورش) این‌کشور اعلام کرده اند که پس ازین تدریس آموزگاران مرد در مکاتب دخترانه‌ی ایران ممنوع شده است.
محمدمهدی کاظمی یکی از مقام های وزارت معارف ایران در مورد  ممنوعیت تدریس آموزگاران مرد در مدارس متوسطه دخترانه گفت: ” مکتوبی در تاریخ ۲۸ ثور امسال درباره ممنوعیت تدریس معلمان مرد در مدارس دخترانه ابلاغ کردیم.” به گفته‌ی کاظمی،این مکتوب به استناد ماده۳ آیین‌نامه اجرایی مدارس ایران است که سال گذشته تصویب شده است. او گفته مدارس به تفکیک جنسیت تأسیس می‌شوند و تطابق جنسیت کارکنان مکاتب با دانش‌آموزان الزامی است.
کاظمی در ادامه گفته است که تفکیک جنسیتی آنوزگارانومرد شامل تمام بخش های آموزش در ایران می‌شود و تمام مکاتب مکلف اند که به دانش آموزآن بر اساس تفکیک جنسیتی آموزگار بگمارد و استثنائی وجود ندارد.
این درحالیست که پس از حاکمیت طالبان در افغانستان نیز آموزگاران مکاتب و دانشگاه ها بر اساس تفکیک جنسیتی به داشن آموزان و دانشجویان تدریس می‌کنند. طالبان مکاتب دخترانه دوره لیسه را به دلیل نداشتن یونیفورم مشخص شبیه حجاب بسته نگهداشته اند. در ایران نیز پس از روی کارآمدن ابراهیم رئیسی به عنوان رییس جمهور این کشور فشارها و محدودیت ها بر زنان افزایش یافته است.
خبرگزاری زنان افغانستان