پس از زلزله‌ی ویرانگر این‌بار هرات شاهد طوفان شدید گرد و غبار است
پس از زلزله‌ی ویرانگر این‌بار هرات شاهد طوفان شدید گرد و غبار است

روزهای دشوار و غم‌انگیز برای شهروندان غرب کشور به پایان نرسیده بود که اینک طوفان شدید گرد و غبار هوای غرب افغانستان را تیره و تار کرده است.

روزهای دشوار و غم‌انگیز برای شهروندان غرب کشور به پایان نرسیده بود که اینک طوفان شدید گرد و غبار هوای غرب افغانستان را تیره و تار کرده است.